I.Tárhelyszolgáltató:

Név: EZIT Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 23493474-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968191

EU közösségi adószám: HU23493474

1.Az adatkezelő
Thai Masszőrök Magyarországi Egyesület

 Képzési Központ

 1. Budapest, Vörösvári út 7. 5/29

Fővárosi Törvényszék nyilvántartás: 01-02-0012863

Adószám: 18130566-1-41

Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/003059

Akkreditációs lajstromszám: PL-5672

 Főtevékenysége: 8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

 Számlaszám:

UniCredit Bank: HU 10918001 00000088 07790009

SWIFT KÓD: BCXHUHB

2. Képviselő, elnök:

Baranyi Ágnes

Telefonszáma: +36 70 6272232
E-mail címe: agi0510@gmail.com

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai
Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és ügyfelei egyértelmű formában
meg tudják állapítani, hogy Thai Masszőrök Mo.-i Egyesülete milyen személyes adatokat kezel, és mi alapján teszi ezt.
1. Facebook oldal
Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása,
tevékenység reklámozása és potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook
oldalunkon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett
hozzájárulásával jutunk.
2. Számlázás
Amennyiben a képzési szolgáltatását igénybe veszi, erről számlát állítunk ki, amelyre
jogszabály kötelez. Ehhez elkérjük a számlázási nevet, címet, adószámot és email címet.
3. Kapcsolatfelvétel a jelentkezési oldalon vagy telefonon keresztül bővebb tájékoztatást is adok.
A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg
bemutatkozik, így a nevét is megismerjük.

 1. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége
  Üzleti / szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnerek vezetőinek,
  dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.
  5. Sütik („Cookies”)
  A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek
  küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap
  használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt
  gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
  alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót
  tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköze tárol. Néhány cookie
  (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a
  számítógépén.
  A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett
  adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról a böngésző útmutatója igazít el, melyeket a következő
  oldalakon talál:
  Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
  Információ a sütikről Firefox-hoz,
  Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.
  Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja,
  automatikusan törlik a böngészési adatokat.
  A Google olyan cookie-kat használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy
  összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban
  bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések
  eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében
  teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan
  jelenjenen meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre
  szabását.
  Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a
  facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a
  “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint e z a
  weboldal) keresi fel.
  Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube
  videó) is sütit helyezhetnek el a gépen.
 2. Hozzájárulás visszavonása
  Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk a következő tevékenységeknél:
  ·kapcsolatfelvétel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül
  ·felnőttképzés
  · Facebook oldal üzemeltetése
  · telefonon történő kapcsolatfelvétel
  A hozzájárulás írásban bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a
  megadása történt. Hozzájárulását az agi0510@gmail.com e-mail címre küldött e-maillel
  vonhatja vissza. Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát
  üzenet és komment esetén annak törlésével.
  A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.
 3. Szerződés és jogi kötelezettség
  A számlázási adatok vezetése és a e-számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség, melyet a e-malilben küldök.
 4. Jogos érdek megnevezése
  Szolgáltatásainkat igénybe vevők adatait jogos érdek alapján kezeljük.
  Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásainkat igénybe vevők hozzájárulása, és ezen kívül
  szerződésesés és jogi kötelezettség teljesítése.
  Ezeknek a személyes adatoknak egy részét korábbi (2018.május.25 előtti) jelentkezések,
  levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptunk.

VII. Az adatok tárolásának időtartama
Szolgáltatásainkat igénybe vevők adatait jogszabályban előírt ideig.
Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig,
érintett törlési műveletéig
Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig.

VIII. Biztonsági intézkedések
A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesület a megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes
adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen
vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Ügyvezetőnk laptopjaira jelszó megadása után lehet
belépni, melyet az ESET Internet Security véd a vírusoktól. A telefonokat jelszó védi. A Gmail-be,
Facebook-ra kettős azonosítással lépünk be. Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy
illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazunk.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia
jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.Az érintett jogai
1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Weboldalunk látogatói, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes
adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő
információkhoz:
·adatkezelés céljai
·az érintett személyes adatok kategóriái
· címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a
harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
· az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai,
· az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További
másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha a kérelem
elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.Helyesbítéshez való jog
Weboldalunk látogatói, partnereink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes
adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes
adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.Törléshez való jog
Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni megbízóink, weboldal látogatóink
kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
·személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
·a megbízó, látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
· a megbízó, látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
· a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
· a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges a jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik
kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntést.
A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve,
ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Megbízóinkat/a felhasználót kérésre
tájékoztatjuk a címzettekről.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Partnereink, a szolgáltatásainkat igénybe vevők korlátozhatják adataik használatát, ha
· vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
· az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
5. Adathordozáshoz való jog
Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a
hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, Partnerünk a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatait kérése esetén elektronikus adathordozón megkapja vagy kérésére más
intézmény felé továbbítjuk. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
6. Tiltakozás joga
Szolgáltatást igénybe vevő partnerünk tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább,
kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek.
7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Mivel nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjog ot biztosítani
nem tudjuk.

Panasz esetén
A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben valamely partnerünk
mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatok
védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, várjuk a megkeresést
az agi0510@gmail.com email címen.
Amennyiben Thai Masszőrök Magyarországi Egyesület az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt
gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük
figyelembe
A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, az üzleti kapcsolatok és
megállapodások során történő adatkezelések kapcsán az Európai Parlement és Tanács (EU)
2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679.
rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok
megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla
kötelező elemei).
Felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás alapja a 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.)
valamint a kötelező statisztikai adatszolgáltatás alapja a hivatalos statisztikáról szóló 2020. évi rendelkezései alapján az FAR regisztrált rendszerében történik.

 

Recommended Posts